Przewierty Sterowane
 

Technologia:


Przewierty sterowane, przeciski i przepusty są innowacyjnymi metodami wykonywania instalacji podziemnych bez konieczności wykonywania wykopów ziemnych. Stosując technologie bezwykopowe do których należy przewiert sterowany, przecisk i przepust, możliwe jest ułożenie różnego rodzaju instalacji  omijając przeszkody takie jak:


•    rzeki
•    drogi
•    skarpy
•    tory
•    budynki
•    bagna
•    różnego rodzaju instalacje ( kable, wodociągi, gazociągi, światłowody)


Wykonując przewiert sterowany ingerencja w środowisko naturalne zostaje zredukowana do minimum.

Przystępując do wykonywania przewiertu sterowanego ustala się umiejscowienie punktu wejścia i punktu wyjścia. Następnie wykonuje się otwór pilotażowy, wprowadzając pod odpowiednim kątem obracający się wraz z żerdzią pilot. Po osiągnięciu projektowanej głębokości zmienia się kierunek na poziomy. W momencie dotarcia do punktu wyjścia zakłada się głowicę rozwiercającą w miejsce głowicy pilotażowej i rozwierca się otwór pilotażowy do potrzebnej średnicy. W ostatniej fazie przyczepia się wcześniej przygotowany rurociąg do rozwiertaka za pomocą złącza obrotowego. Następnie wciąga się rury do otworu.
Podczas wiercenia, rozwiercania i wciągania rurociągu bezpośrednio do głowic podaje się płuczkę bentonitową, która ma za zadanie ułatwić urabianie gruntu, chłodzić głowicę i stabilizować wykonywany otwór i układany rurociąg.